Danh mục

Thẻ Vàng

Đội D.C

Thẻ phạt – ngày 04-06-2017:  09 – Nguyễn Đức Hải

Đội Nguyên Dương

Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:  06 – Lê Tương Thương  01 – Lê Phi Cường  11 – Đặng Ngọc Đức Thẻ phạt – ngày 04-06-2017:...
Xem thêm

Đội SBJ

Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:  01 – Nguyễn Hoàng Tâm  05 – Lê Viết Hoàng Thẻ phạt – ngày 04-06-2017:  12 – Huỳnh...
Xem thêm

Đội Hoàng Thứ

Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:  91 – Hoàng Trung Kiên  10 – Lê Trần Hữu Nhơn Thẻ phạt – ngày 10-06-2017:  03 – Hoàng Hữu Minh...
Xem thêm

Đội PNJ

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  17 – Mai Văn Lâm  13 – Trần Đình Vĩnh Phát Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:  04...
Xem thêm

Đội Lộc Phúc

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  06 – Phạm Trọng Huy Thẻ phạt – ngày 10-06-2017:  06 – Phạm Trọng Huy

Đội Ngọc Hên

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  10 – Trần Thanh Mộng  05 – Lê Tuấn Anh  06 – Trao Giáo Thẻ phạt –...
Xem thêm