Tin tức

Đội Hoàng Thứ

Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:

 91 – Hoàng Trung Kiên

 10 – Lê Trần Hữu Nhơn

Thẻ phạt – ngày 10-06-2017:

 03 – Hoàng Hữu Minh

Thẻ phạt – ngày 11-06-2017:

 91 – Hoàng Trung Kiên ( Cấm thi đấu trận tiếp theo )

Bình Luận

Bình Luận