Tin tức

Đội Lộc Phúc

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:

 06 – Phạm Trọng Huy

Thẻ phạt – ngày 10-06-2017:

 06 – Phạm Trọng Huy

Bình Luận

Bình Luận