Tin tức

Đội Ngọc Hên

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:

 10 – Trần Thanh Mộng

 05 – Lê Tuấn Anh

 06 – Trao Giáo

Thẻ phạt – ngày 04-06-2017:

 33 – Nguyễn Tiến Thân

Thẻ phạt – ngày 11-06-2017:

 06 – Trao Giáo (Cấm thi đấu trận tiếp theo)

 04 – Nguyễn Văn Út

 33 – Nguyễn Tiến Thân (Cấm thi đấu trận tiếp theo)

Bình Luận

Bình Luận