Tin tức

ĐỘI NGỌC HÊN

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:

 10 – Trần Thanh Mộng

 05 – Lê Tuấn Anh

 06 – Trao Giáo

Bình Luận

Bình Luận