Tin tức

Đội Nguyên Dương

Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:

 06 – Lê Tương Thương

 01 – Lê Phi Cường

 11 – Đặng Ngọc Đức

Thẻ phạt – ngày 04-06-2017:

 03 – Ao Xuân Đức

 12 – Nguyễn Văn Chương

Thẻ phạt – ngày 10-06-2017:

     03 – Ao Xuân Đức

     12 – Lê Phi Cường

Bình Luận

Bình Luận