Tin tức

Đội PNJ

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:

 17 – Mai Văn Lâm

 13 – Trần Đình Vĩnh Phát

Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:

 04 – Nguyễn Kim Thạch

Bình Luận

Bình Luận