Tin tức

Đội SBJ

Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:

 01 – Nguyễn Hoàng Tâm

 05 – Lê Viết Hoàng

Thẻ phạt – ngày 04-06-2017:

 12 – Huỳnh Văn Tuấn

Thẻ phạt – ngày 04-06-2017:

 05 – Lê Viết Thông

Bình Luận

Bình Luận